Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě www.maxrpm.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Upozorňujeme, že nákup na IČ se neřídí občanským, ale obchodním zákoníkem. Naše společnost samozřejmě i tak reklamace řeší v co nejkratším termínu a bez zbytečných průtahů, jen negarantujeme vyřízení do 30 dnů.

1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

1.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je společnost:

Libor Hynek – MAXRPM.CZ
se sídlem: Hlohová 610, Odolena Voda, 250 70
provozovnou: V Honech 690, 250 67 - Klecany
IČ: 664 060 72

1.2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu od jeho převzetí. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího nebo emailem na maxrpm@maxrpm.cz .
1.3. Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
1.4. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího. Doba pro uplatnění práv z vad zboží, nebo také záruční doba, je uvedena u popisu každého zboží. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list.
2.2. Prodávající přijme zboží na reklamaci společně s řádně vyplněným protokolem o reklamaci, který je k dispozici ke stažení. Zboží, které bude doručeno prodávajícímu, bez řádně vyplněného protokolu o reklamaci, bude vráceno odesílateli, jako zboží, u kterého není zřejmý důvod jeho odeslání prodávajícímu.
Protokol o reklamaci ke stažení zde

3. POSOUZENÍ REKLAMACE


3.1. Doba vyřízení reklamace činí 30 dnů v případě českých dodavatelů. Pokud se reklamované zboží musí zasílat do zahraničí, prodlužuje se reklamační lhůta na 90 dní, o této skutečnosti bude zákazník informován (zboží dotčené touto skutečností je označeno jak v internetovém obchodu, tak v kamenné prodejně).
3.2. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou přísluší prodávajícímu.
a) odstranitelné vady – jsou takové, jejichž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce a kvalita, a jejichž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace;
b) neodstranitelné vady – jsou takové, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, příp. je nelze beze zbytku odstranit.
3.3. Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
3.4. Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady, buďto vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží.
3.5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

4. ŘEŠENÍ REKLAMACE

4.1. V případě zjištění, že se jedná o odstranitelnou vadu zboží, muže kupující požadovat:
- odstranění vady zboží bezplatně opravou,
- lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy,
- nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu z ceny.
4.2. V případě zjištění, že se jedná o neodstranitelnou vadu zboží, může kupující požadovat:
- dodání nového zboží bez vad,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu z ceny.
4.3. V případě zjištění, že se jedná o odstranitelnou vadu opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vad, muže kupující požadovat:
- dodání nového zboží bez vad,
- odstoupení od kupní smlouvy,
- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu z ceny.
4.4. Vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace.
4.5. Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti.
4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.
5.2. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné, než spotřebitelské smlouvy, platí při uplatňování práv z vadného plnění, obecná zákonná úprava.
5.3. Kupujícímu je Reklamační řád k dispozici před nákupem zboží. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.